Liliju audzētāju biedrība
Lilium Balticum
Par mums
Biedrības vēsture
Izstādes
Liliju selekcionāri
Liliju audzēšana
Reģistrs
Saites

Andris Orehovs


Andris Orehovs dzimis 1934. gadā, miris 2011. gadā

No 1953. līdz 1956. gadam studē Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Agronomijas fakultātē. Tam seko studijas Ļeņingradas Lauksaimniecības institūta Dārzkopības fakultātē, pēc kuras beigšanas 1958. gadā A. Orehovs strādā par dārznieku un vecāko dārznieku Rīgas Dārzu un parku tresta kokaudzētavā.

No 1962. līdz 1994. gadam strādā LU Botāniskajā dārzā par jaunāko un vecāko zinātnisko līdzstrādnieku un vada krāšnumaugu nodaļu. 1962. gadā A. Orehovs projektē dekoratīvi ekoloģisko ekspozīciju kompleksu un vada ekspozīciju ierīkošanas darbus LVU Botāniskajā dārzā.

Dārzkopības Tautas universitātē no 1970. līdz 1989. gadam lasa lekcijas daiļdārzniecībā par augiem apstādījumos. No 1973. gada piedalās Latvijas daiļdārzu vērtēšanas komisiju darbā.

1987. gadā Maskavā iegūst bioloģijas zinātņu kandidāta grādu par tēmu “Bioloģiski pamatoti ziemciešu izvēles principi stādījumu kompozīcijai”, bet 1992. gadā arī bioloģijas doktora grādu.

No 1991. gada ir zinātnisko projektu vadītājs LU Botāniskajā dārzā, 1994. gadā ievēlēts par LU vadošo pētnieku. Zinātniskās darbības virziens – krāšņumaugu, galvenokārt ziemciešu, introdukcija un izpēte to bioloģiski un ekoloģiski pamatotai lietošanai apstādījumos. A. Orehovs izstrādā kritērijus ziemciešu vērtēšanai un šo augu funkcionālo klasifikāciju. Izpētot ap 700 ziemciešu taksonus, izstrādā dārza ainavas koncepciju, kas ietver arī dārza augteņu (biotopu) sistēmu. Turpina pētīt mākslīgu augu sabiedrību veidošanas iespējas apstādījumos.

No 1992. līdz 1999. gadam lasa lekciju kursu „Krāšņumaugu lietišķā ekoloģija” LU Bioloģijas fakultātes maģistru programmas studentiem.

No 1994. līdz 2005. gadam A. Orehovs ir LU Botāniskā dārza direktora vietnieks zinātniskā darbā, bet pēc tam – atklātā lauka ekspozīciju kurators.

Par sasniegumiem ziemciešu introdukcijā apbalvots ar Vissavienības Tautsaimniecības sasniegumu izstādes trīs sudraba medaļām, ir Zeidaka prēmijas laureāts. Goda biedrs Latvijas Ainavu arhitektūras biedrībā. Publicējis pāri par 200 rakstu.

Ilgu gadu garumā strādājis ar martagonlilijām. LU Botāniskajā dārzā ieaudzētas lieliskas martagonliliju audzes, kas turpina pavairoties pašizsējā.